Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγή-Προοίμιο

O ιστότοπος www.babybean.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο χάριν συντομίας η «ιστοσελίδα») που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΣΕΝΕΣΙΔΟΥ Σ. ΕΙΡΗΝΗ», που εδρεύει στην πόλη της Δράμας, οδός Κωνσταντινουπόλεως 8, ΤΚ 66133 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 140356512 Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 051814119000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας hello@babybean.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος : 2521046046 και φαξ 2521046046 (στο εξής χάριν συντομίας η «επιχείρηση»). Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην παρούσα ιστοσελίδα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.babybean.gr.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος χάριν συντομίας «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή/και «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων), θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση της ιστοσελίδας, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

2. Γενικοί όροι

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τον χρήστη για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

3. Παρεχόμενες Πληροφορίες και Προϊόντα

H επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια, την πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της επιχείρησης, όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές, καθώς και όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει. Λόγω αλλαγών-αναβαθμίσεων-τροποποιήσεων στα προϊόντα που εμπορεύεται η επιχείρηση, ενδέχεται το προϊόν που θα παραλάβει ο πελάτης να διαφέρει από τις φωτογραφίες αυτού, όπως αυτές απεικονίζονται στην ιστοσελίδα, χωρίς ωστόσο η διαφορά να είναι ουσιώδης. Η επιχείρηση, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και λογική και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Επίσης δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγω ανωτέρας βίας.

4. Περιορισμός Ευθύνης

Η επιχείρηση στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τον πελάτη περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, φωτογραφίες κ.τ.λ.), τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση, η επιχείρηση δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας ή/και σε αδυναμία παροχής προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτήν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της επιχείρησης ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανική και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

6. Υποχρεώσεις – Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

7. Τρόπος Αγοράς-Παραγγελίας

Για να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα, ο χρήστης πρέπει να αναγράψει την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και να αιτηθεί την εγγραφή του. Μετά την σχετική του αίτηση θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε, στο οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός εισόδου στην ιστοσελίδα (password). Για κάθε επόμενη είσοδό του στον προσωπικό του λογαριασμό στην ιστοσελίδα θα χρησιμοποιεί την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε σε συνδυασμό με τον κωδικό εισόδου που του απεστάλη. Σημειώνεται ότι ο χρήστης δύναται να τροποποιήσει τον κωδικό εισόδου σε αυτόν της επιλογής του μέσα από τις επιλογές του προσωπικού του λογαριασμού.

Για την αγορά του(ων) επιθυμητού(ών) προϊόντος(ων) από το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης, ο χρήστης θα πρέπει να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό και αφού επιλέξει αυτό(ά) και το(α) προσθέσει στο καλάθι αγορών του, να συμπληρώσει τα στοιχεία χρέωσης της παραγγελίας του και τα στοιχεία αποστολής της παραγγελίας του, δηλαδή το όνομα, το επίθετο, την χώρα, την διεύθυνση, την κωμόπολη/πόλη, την περιφέρεια, τον ταχυδρομικό κωδικό, το τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό), και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Στο καλάθι αγορών του ο χρήστης μπορεί να δει το σύνολο των προϊόντων που προτίθεται να παραγγείλει, το κόστος αγοράς έκαστου προϊόντος, καθώς και το συνολικό κόστος όλων των προϊόντων που προτίθεται να παραγγείλει. Αφού επιλέξει την μετάβασή του στο Ταμείο, θα πρέπει να συμπληρώσει τον λογαριασμό χρέωσης, την διεύθυνση αποστολής, θα μπορεί να επαληθεύσει τα προϊόντα που επιθυμεί να παραγγείλει, να επιλέξει τον τρόπο αποστολής τους, τον τρόπο πληρωμής τους καθώς και εάν επιθυμεί την εγγραφή του στην λίστα αλληλογραφίας της επιχείρησης, προκειμένου να ενημερώνεται για νέα αυτής και για τα προϊόντα που αυτή εμπορεύεται (newsletter). Σημειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει την αποστολή των παραγγελθέντων από αυτόν προϊόντων σε διαφορετική διεύθυνση και όχι σε αυτή που δηλώνει στα στοιχεία χρέωσης προκειμένου η παραγγελία του να σταλεί σ’ αυτή. Ακόμη δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να συμπληρώσει προαιρετικά σημειώσεις που να αφορούν την παραγγελία του (π.χ. σχετικά με την παράδοση).

8. Ασφάλεια Συναλλαγών

Η σύνδεσή του χρήστη στην παρούσα ιστοσελίδα είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιείται τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του διακομιστή(server) γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας την επικοινωνία. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνεται η προστασία των δεδομένων του χρήση από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή.

9. Τρόποι Πληρωμών

Για την εξυπηρέτησή των χρηστών της ιστοσελίδας, αυτοί μπορούν να επιλέξουν την πληρωμή των αγορών τους, τους εξής τρόπους πληρωμής:

1. Με αντικαταβολή κατά την παράδοση του προϊόντος
Παρέχεται δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών μέσω αντικαταβολής.
Η αντικαταβολή γίνεται μόνο με μετρητά στον χώρο που έχει υποδείξει ο χρήστης και ΜΟΝΟ για παράδοση παραγγελιών εντός της ελληνικής επικράτειας, ενώ ισχύει για παραγγελίες ποσών έως και 499,00€. Άλλωστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3842/2010 όπως ισχύει σήμερα, όλες οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών-καταναλωτών και επιχειρήσεων (για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών) από 500,00€ και πάνω θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.
Για όλες τις παραγγελίες με αντικαταβολή ακολουθεί τηλεφωνική επιβεβαίωση.
Η υπηρεσία της αντικαταβολής παρέχεται με επιβάρυνση 2,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.).

2. Μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό
Ο χρήστης μπορεί να προεξοφλήσει την παραγγελία του, καταθέτοντας το συνολικό ποσό της παραγγελίας του στους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Η διαδικασία για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης είναι η εξής:
Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας επιλέγει ως επιθυμητό τρόπο πληρωμής «Κατάθεση σε τράπεζα».
Στη συνέχεια καταθέτει το χρηματικό ποσό σε ένα εκ των παρακάτω τραπεζικών λογαριασμών της επιχείρησης:

Δικαιούχος: ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΝΕΣΙΔΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙΒΑΝ
VIVA 0000859281476897 GR76 7010 0000 0008 5928 1476 897
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 33700201768 GR93 0110 3370 0000 3370 0201 768
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0052-4109-6310-981 GR08 0172 2410 0052 4109 6310 981

Ως αιτιολογία κατάθεσης συμπληρώνει τον αριθμό της παραγγελίας του (είναι απαραίτητο για να μην υπάρξει καθυστέρηση στην διεκπεραίωση της παραγγελίας).
Μόλις ολοκληρωθεί η κατάθεση θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά η επιχείρηση (με αποστολή email του σχετικού αποδεικτικού της τράπεζας ή με τηλεφωνική επικοινωνία) προκειμένου να προβεί στην ετοιμασία και αποστολή της παραγγελίας.

3. Παραλαβή και πληρωμή της παραγγελίας σας στο κατάστημα μας
Ο χρήστης δύναται να προβεί στην παραγγελία από το www.babybean.gr και να παραλάβει τα προϊόντα αυτής από το φυσικό μας κατάστημα, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 8 στην πόλη της Δράμας. Σε αυτή τη περίπτωση δεν υφίσταται χρέωση εξόδων αποστολής.

4. Πληρωμή μέσω Πιστωτικής/Χρεωστικής/Προπληρωμένης Κάρτας
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης δέχεται όλες τις χρεωστικές/προπληρωμένες/πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard και Maestro. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL-256 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από τη cPanel, Inc.). Για τις αγορές με κάθε είδους κάρτα, ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Θα του ζητηθεί να συμπληρώσει τη φόρμα παραγγελίας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης καθώς επίσης και τον 3ψήφιο αριθμό (CVV) που αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας. Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση (δηλ. πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας) δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο που επιδεικνύει την πιστωτική κάρτα και επιθυμεί να πληρώσει με αυτή για εσάς. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό επιχείρησης, τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι εταιρική. Δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία τη αντίστοιχης επιχείρησης. Κατά την παραλαβή της παραγγελίας θα πρέπει να βρίσκεται επίσης ο κάτοχος της εταιρικής πιστωτικής κάρτας, με την κάρτα και την ταυτότητα του.

10. Τρόποι Αποστολής

1. Παραλαβή από το κατάστημά μας

Η πληρωμή θα γίνεται με την παράδοση των προϊόντων με μετρητά ή πιστωτική – χρεωστική – προπληρωμένη κάρτα στις ώρες λειτουργίας του φυσικού καταστήματος της επιχείρησης.

2. Με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier)

Για προϊόντα έως δέκα (10) κιλά, η παραγγελία σας αποστέλλεται με την υπηρεσία «Πόρτα-Πόρτα» της εταιρείας ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ Courier, στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο χρήστης στα στοιχεία χρέωσης.
Για προϊόντα μέχρι τρία (3) κιλά, τα έξοδα αποστολής είναι 3,00€ (συμπ. ΦΠΑ).
Για προϊόντα από τρία (3) κιλά μέχρι και δέκα (10) κιλά, τα έξοδα αποστολής είναι 5,00€ (συμπ. ΦΠΑ).
Υπάρχει η επιλογή παραλαβής και κατά την ημέρα του Σαββάτου με επιπλέον χρέωση.

3. Με μεταφορική εταιρεία

Για προϊόντα από δέκα (10) κιλά και πάνω, η παραγγελία σας αποστέλλεται με την εταιρεία γενικών μεταφορών με την επωνυμία «Ένωση Μακεδονίας» στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο χρήστης στα στοιχεία χρέωσης.
Για προϊόντα από δέκα (10) κιλά και πάνω, τα έξοδα αποστολής είναι 8,00€ (συμπ. ΦΠΑ).

Η παράδοση γίνεται συνήθως από 2 έως 4 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Με αυτό τον τρόπο αποστολής ο χρήστης μπορεί να εξοφλήσει τις αγορές με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με αντικαταβολή.
Η χρέωση για την αντικαταβολή είναι, όπως προαναφέρθηκε, 2,00€ (συμπ. ΦΠΑ) για όλη την Ελλάδα.
Πριν την αποστολή η επιχείρηση θα επικοινωνήσει με τον χρήστη.

Δωρεάν μεταφορικά, που ισχύουν για όλους τους τρόπους αποστολής:
Για παραγγελίες προϊόντων άνω των δέκα (10) κιλών, αξίας πάνω των 50,00€, η αποστολή πραγματοποιείται δωρεάν στην διεύθυνση που υπέδειξε ο χρήστης με εταιρεία γενικών μεταφορών με την επωνυμία «Ένωση Μακεδονίας» σε όλους τους νομούς της Ελλάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι παραγγελίες που λαμβάνονται μέχρι τις 12:00 μ.μ. θα αποστέλλονται εντός της ίδιας ημέρας εκτός αν υπάρχει διαφορετική ενημέρωση από την επιχείρηση.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων υπόκειται σε συνεχείς διακυμάνσεις. Σε περίπτωση έλλειψης αποθέματος ο πελάτης ενημερώνεται εντός μιας (1) εργάσιμης μέρας από την ημέρα παραγγελίας του.

11. Πολιτική επιστροφών

1. Επιστροφές προϊόντων
Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το(α) προϊόν(τα) που αγόρασε εντός χρονικού διαστήματος δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο hello@babybean.gr και θα ενημερωθεί από την επιχείρηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον το(α) προϊόν(τα) είναι στην κατάσταση που παραλήφθησαν, χωρίς να έχει ανοιχθεί η συσκευασία του κατασκευαστή και πρέπει να συνοδεύονται από την σχετική Απόδειξη Λιανικής ή το σχετικό Τιμολόγιο Πώλησης. Τα έξοδα παραλαβής του προϊόντος και αποστολής του στην έδρα της επιχείρησης επιβαρύνουν τον πελάτη. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί αντικατάσταση του(ων) προϊόντος(ων) με κάποιο(α) άλλο(α), η αξία του(ων) προϊόντος(ων) (δεν περιλαμβάνονται τα πιθανά έξοδα μεταφορικών ή αντικαταβολής) θα του επιστραφεί μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημεροχρονολογία παραλαβής από την επιχείρηση.

2. Επιστροφές προϊόντων σε περίπτωση εσφαλμένης παραγγελίας από την επιχείρηση
Επιστροφή προϊόντων με χρέωση της επιχείρησης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται από την επιχείρηση εσφαλμένα, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του(των) προϊόντος(ων) της παραγγελίας εξ αρχής ή να ζητήσει την επιστροφή αυτού(ών), κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρηση. Το(α) προϊόν(τα) πρέπει να επιστρέφονται στην επιχείρηση στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, κατά τον χρόνο που συμφωνήθηκε κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρηση, τότε δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του(ων) προς αντικατάσταση προϊόντος(ων) θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης, Απόδειξη Λιανικής κλπ.) και πλήρη την συσκευασία. Η επιστροφή του(ων) προϊόντος(ων) γίνεται με χρέωση της επιχείρησης και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί. Σε περίπτωση που το(α) προϊόν(τα) επιστραφεί(ούν) κατεστραμμένα ή ελλιπή, η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση του(ων) προϊόντος(ων) και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.

3. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων κατά την παράδοση
Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν θεωρηθεί ελαττωματικό κατά την παράδοση, η επιστροφή του θα γίνεται με χρέωση της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του(ων) ελαττωματικού(ών) προϊόντος(ων) μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον πελάτη στο φυσικό κατάστημα της επιχείρησης, είτε με αποστολή αυτού(ών),με την επιχείρηση να επιβαρύνεται τα έξοδα παραλαβής, κατόπιν συνεννόησης. Η επιστροφή του(ων) προϊόντος(ων), το(α) οποίο(α) θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτoύ(ών) στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το(α) προϊόν(τα) να μην είναι κατεστραμμένο(α) και να συνοδεύεται(ονται) από όλα τα πρωτότυπα έγγραφα (Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης, Απόδειξη Λιανικής κλπ.) και πλήρη τη συσκευασία. Σε περίπτωση επιστροφής του(ων) προϊόντος(ων), και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει(-ουν) προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί από την επιχείρηση, η επιχείρηση θα επιστρέφει το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία αγοράς αυτού(-ών) εντός δέκα (10) ημερών, κατόπιν συνεννόησης.

Επιστροφή χρημάτων θα γίνεται ως εξής:

Σε περιπτώσεις αγοράς προϊόντων με αντικαταβολή ή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της αξίας των προϊόντων με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Συνεπώς θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε μέσω email για τον αριθμό λογαριασμού σας (IBAN), την τράπεζα που διατηρείτε τον λογαριασμό και το όνομα του δικαιούχου. Για λόγους ασφαλείας, ο δικαιούχος του αριθμού λογαριασμού πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς για το προϊόν που μας έχετε επιστρέψει. Αφότου θα έχουμε παραλάβει το προϊόν και αφού θα έχουμε πραγματοποιήσει την πίστωση θα σας στέλνουμε ένα επιβεβαιωτικό e-mail.

Σε περίπτωση αγοράς με χρεωστική/προπληρωμένη/πιστωτική κάρτα, πιστώνουμε την κάρτα με την αξία των προϊόντων και των δαπανών με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Αφότου θα έχουμε παραλάβει το προϊόν και αφού θα έχουμε πραγματοποιήσει την πίστωση θα σας στέλνουμε ένα επιβεβαιωτικό e-mail.

Ενίοτε μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην πίστωση της χρωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας καθώς και στην μεταφορά χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό μιας τράπεζας σε άλλη, για την οποία δεν ευθύνεται η επιχείρηση.
Για περισσότερες πληροφορίες ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την επιχείρηση είτε μέσω τηλεφώνου στα 2521046046, είτε μέσω e-mail στο hello@babybean.gr.

12. Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσεως, τα οριζόμενα στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία , όπως εκτενώς στην Πολιτική Απορρήτου αναφέρεται.

13. Διαφημίσεις και Χορηγοί

Ο χρήστης γνωρίζει ότι στην ιστοσελίδα μπορούν να καταχωρούνται διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα χορηγών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε καταγγελία σχετικά με το περιεχόμενο διαφημιστικού υλικού που υπάρχει στην ιστοσελίδα θα πρέπει να διαβιβάζεται στους άμεσους ενδιαφερόμενους, δεδομένου ότι η επιχείρηση ουδεμία φέρει σχετική ευθύνη.

14. Αποποίηση Εγγυήσεων

Η επιχείρηση δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα και το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών αυτής θα είναι ισάξια των προσδοκιών του χρήστη ή ότι θα είναι αδιάκοπη, χρονικά, σε θέματα ασφαλείας ή άνευ σφαλμάτων ή λαθών ούτε εγγυάται το αποτέλεσμα από την περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα ή την ακρίβεια και αξιοπιστία των παρεχομένων πληροφοριών μέσω αυτής ή ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα. Ο χρήστης κατανοεί ότι όλο το υλικό που αποκτάται με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της περιήγησης στην ιστοσελίδα αποκτάται με δική του πρωτοβουλία και ότι ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν συμβεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ή ζημία σε δεδομένα που προέρχονται από την απόκτηση υλικού μέσω της ιστοσελίδας.
Επίσης δεν παρέχεται η εγγύηση ότι η ιστοσελίδα ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση του χρήστη θα παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια προγράμματα ή εφαρμογές.

15. Διαμεσολάβηση

Με την χρήση της ιστοσελίδας ο χρήστης συμφωνεί ότι η επιχείρηση έχει τη διακριτική ευχέρεια να απαιτήσει να υποβληθούν οποιεσδήποτε διαμάχες προκύψουν από τη χρήση της ιστοσελίδας, τους Όρους Χρήσης και την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην διαδικασία της Διαμεσολάβησης (ν. 3898/2010, όπως ισχύει).

16. Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών

Με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (Κανονισμός για την ΗΕΚΔ), θεσμοθετήθηκε η δημιουργία και η λειτουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις δυνάμει ηλεκτρονικών συμβάσεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ καταναλωτή κατοίκου της Ένωσης και εμπόρου εγκατεστημένου στην Ένωση. Η πλατφόρμα ΗΕΔ καλύπτει το σύνολο της ΕΕ και στοχεύει στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων ηλεκτρονικά. Για να μεταβείτε στην πλατφόρμα ΗΕΔ πατήστε εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

17. Επιφύλαξη Δικαιώματος. Περιορισμός Ευθύνης

Η επιχείρηση επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της που δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν.

18. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εξ αυτών προκύπτει ότι είναι άκυρος ή και μη εφαρμοστέος έστω και μερικά για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι δεν επηρεάζονται από αυτόν και εξακολουθούν να έχουν πλήρη ισχύ. Για κάθε διαφορά που δύναται να προκύψει εξ αυτών αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης της Δράμας.